Có 1 kết quả:

wáng bā gāo zi

1/1

wáng bā gāo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) son of a bitch
(2) bastard