Có 1 kết quả:

wáng bā dàn

1/1

wáng bā dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bastard (insult)
(2) son of a bitch