Có 1 kết quả:

wáng pó mài guā , zì mài zì kuā ㄨㄤˊ ㄆㄛˊ ㄇㄞˋ ㄍㄨㄚ ㄗˋ ㄇㄞˋ ㄗˋ ㄎㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) every potter praises his own pot (idiom)
(2) all one's geese are swans