Có 1 kết quả:

Wáng Qí shān

1/1

Wáng Qí shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wang Qishan (1948-), PRC politician