Có 1 kết quả:

Wáng Zhāo jūn

1/1

Wáng Zhāo jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wang Zhaojun (52-19 BC), famous beauty at the court of Han emperor Yuan 漢元帝|汉元帝[Han4 Yuan2 di4], one of the Four legendary beauties 四大美女[si4 da4 mei3 nu:3]