Có 1 kết quả:

Wáng Yǔ chēng

1/1

Wáng Yǔ chēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wang Yucheng (954-1001) Song dynasty literary figure