Có 1 kết quả:

Wáng Yì fū

1/1

Wáng Yì fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wang Yifu (1960-), male PRC pistol shooter and Olympic medalist