Có 1 kết quả:

yú fán ㄩˊ ㄈㄢˊ

1/1

Từ điển phổ thông

một thứ ngọc báu ở nước Lỗ