Có 1 kết quả:

yú fán

1/1

yú fán

giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ ngọc báu ở nước Lỗ