Có 1 kết quả:

wán shì bù gōng

1/1

wán shì bù gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to trifle without respect (idiom); to despise worldly conventions
(2) frivolous