Có 1 kết quả:

wánr dé zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) can handle it
(2) up to the task