Có 1 kết quả:

wán qì

1/1

wán qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant plaything
(2) object to appreciate