Có 1 kết quả:

wán shī zōng

1/1

wán shī zōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hide oneself (as a joke)