Có 1 kết quả:

wán nòng cí zǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to juggle with words (dishonestly)
(2) to be a hypocrite and hide behind florid rhetoric