Có 1 kết quả:

wán hū zhí shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to neglect one's duty
(2) dereliction of duty
(3) malpractice