Có 1 kết quả:

wán shǒu wàn

1/1

wán shǒu wàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play tricks
(2) to play at politics