Có 1 kết quả:

wán yīn de

1/1

wán yīn de

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play dirty
(2) crafty
(3) scheming