Có 1 kết quả:

wán yīn de ㄨㄢˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to play dirty
(2) crafty
(3) scheming