Có 1 kết quả:

huán bǎo kuài ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄎㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

reusable chopsticks (Tw)