Có 1 kết quả:

huán chéng

1/1

huán chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) encircling the city (of walls, ring road etc)
(2) around the city