Có 1 kết quả:

huán jìng bǎo hù ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmental protection