Có 1 kết quả:

huán jìng yīn sù ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄣ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmental factor