Có 1 kết quả:

huán jìng sǔn hài

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmental damage