Có 1 kết quả:

huán jìng wū rǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmental pollution