Có 1 kết quả:

huán jìng wēn dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmental temperature