Có 1 kết quả:

huán dài

1/1

huán dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clitellum (worm anatomy)