Có 1 kết quả:

huán xíng jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

ring configuration