Có 1 kết quả:

huán bào

1/1

huán bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to encircle
(2) surrounded by