Có 1 kết quả:

huán yǎng shù zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

epoxy resin (chemistry)