Có 1 kết quả:

huán yóu

1/1

huán yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to travel around (the world, a country etc)