Có 1 kết quả:

huán tīng

1/1

huán tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cyclic hydrocarbon (i.e. involving benzene ring)