Có 1 kết quả:

huán wán tīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cycloalkane