Có 1 kết quả:

huán qiú

1/1

huán qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) around the world
(2) worldwide