Có 1 kết quả:

huán gū

1/1

huán gū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a hoop