Có 1 kết quả:

huán rào

1/1

huán rào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to surround
(2) to circle
(3) to revolve around