Có 1 kết quả:

huán jī

1/1

huán jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

circular muscle