Có 1 kết quả:

huán miàn

1/1

huán miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ring surface
(2) annulus
(3) torus (math.)