Có 1 kết quả:

huán gù ㄏㄨㄢˊ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to look around
(2) to survey