Có 1 kết quả:

xiàn jīn

1/1

xiàn jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) now
(2) nowadays
(3) modern