Có 1 kết quả:

xiàn zài

1/1

xiàn zài

giản thể

Từ điển phổ thông

hiện tại, bây giờ, hiện nay

Từ điển Trung-Anh

(1) now
(2) at present
(3) at the moment
(4) modern
(5) current
(6) nowadays