Có 1 kết quả:

xiàn zài shì

1/1

xiàn zài shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

present tense