Có 1 kết quả:

xiàn chéng

1/1

xiàn chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ready-made
(2) readily available