Có 1 kết quả:

líng lóng tī tòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) exquisitely made
(2) very clever