Có 2 kết quả:

diāndiàn

1/2

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tì, vết (của ngọc). ◇Thi Kinh 詩經: “Bạch khuê chi điếm, thượng khả ma dã” 白圭之玷, 尚可磨也 (Đại nhã 大雅, Ức 抑) Tì vết ngọc bạch khuê, Còn có thể mài được.
2. (Danh) Khuyết điểm, sai sót. ◎Như: “hữu điếm quan phương” 有玷官方 có khuyết điểm trong đạo đức làm quan.
3. (Động) Điếm nhục, làm cho mang tiếng xấu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Ngã thị tội tù, khủng phạ điếm nhục nhĩ phu thê lưỡng cá” 我是罪囚, 恐怕玷辱你夫妻兩個 (Đệ thập hồi) Ta là người tù tội, sợ làm xấu mặt vợ chồng hai người.
4. (Tính) Dùng trong lời nói khiêm. ◎Như: “cửu điếm quan chức, hựu vô chánh tích” 久玷官職, 又無政績 kẻ hèn mọn giữ chức quan đã lâu này, lại chẳng có công cán gì.

diàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngọc có vết

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tì, vết (của ngọc). ◇Thi Kinh 詩經: “Bạch khuê chi điếm, thượng khả ma dã” 白圭之玷, 尚可磨也 (Đại nhã 大雅, Ức 抑) Tì vết ngọc bạch khuê, Còn có thể mài được.
2. (Danh) Khuyết điểm, sai sót. ◎Như: “hữu điếm quan phương” 有玷官方 có khuyết điểm trong đạo đức làm quan.
3. (Động) Điếm nhục, làm cho mang tiếng xấu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Ngã thị tội tù, khủng phạ điếm nhục nhĩ phu thê lưỡng cá” 我是罪囚, 恐怕玷辱你夫妻兩個 (Đệ thập hồi) Ta là người tù tội, sợ làm xấu mặt vợ chồng hai người.
4. (Tính) Dùng trong lời nói khiêm. ◎Như: “cửu điếm quan chức, hựu vô chánh tích” 久玷官職, 又無政績 kẻ hèn mọn giữ chức quan đã lâu này, lại chẳng có công cán gì.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngọc có vết. Phàm cái gì còn khuyết điểm đều gọi là điếm.
② Ðiếm nhục.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vết, tì (của viên ngọc): 白圭之玷 Tì vết trên viên ngọc trắng;
② Tì vết, khuyết điểm. 【玷辱】điếm nhục [diànrư] Làm nhục, sỉ nhục; 【玷污】 điếm ô [diànwu] Làm bẩn, vết xấu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vết ố trên hòn ngọc — Chỉ khuyết điểm, chỗ kém, dở, thiếu xót — Còn chỉ sự nhục nhã.

Từ điển Trung-Anh

(1) blemish
(2) disgrace
(3) flaw in jade

Từ ghép 3