Có 1 kết quả:

diàn wū

1/1

diàn wū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stain
(2) to sully
(3) to tarnish