Có 1 kết quả:

diàn rǔ

1/1

diàn rǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dishonor
(2) to disgrace