Có 1 kết quả:

Pò xī · Bǐ xī · Xuě lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

Percy Bysshe Shelley (1792-1822), English Romantic poet