Có 1 kết quả:

zhēn zhū nǎi chá

1/1

zhēn zhū nǎi chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pearl milk tea
(2) tapioca milk tea
(3) bubble milk tea