Có 1 kết quả:

zhēn xiū měi zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

delicacy and fine taste (idiom); a wonderful treat