Có 1 kết quả:

zhū zi

1/1

zhū zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pearl
(2) bead
(3) CL:粒[li4],顆|颗[ke1]

Một số bài thơ có sử dụng