Có 1 kết quả:

zhū huī

1/1

zhū huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pearl gray